• 'Tài khoản hưu trí được hưởng lãi ghi nhận theo mức lãi suất Sun Life công bố hàng tháng. Mức lãi suất này sẽ không thấp hơn mức quy định của Sun Life. Ngoài ra, nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những mức theo quy định, tài khoản hưu trí sẽ được hưởng lãi ưu đãi.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về các khoản lãi được hưởng, vui lòng xem tại đây.

 • Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

  - Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi 20 triệu đồng đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).

  - Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

  Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

 • Trong trường hợp, Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, Sun Life có hai giải pháp như sau:

  - Trường hợp 1: Nếu Người lao động/Thành viên muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên sẽ không phải làm bất cứ yêu cầu gì, giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ đi các khoản khấu trừ hàng tháng để chi trả các chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng, đến khi giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa thì Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.

  - Trường hợp 2: Nếu Người lao động/Thành viên không muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên có quyền yêu cầu Sun Life tạm đóng tài khoản để duy trì hợp đồng và bảo toàn giá trị tài khoản hưu trí. Trong trường hợp này:

  * Chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng sẽ không bị khấu trừ từ giá trị tài khoản hưu trí, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

  * Tài khoản hưu trí vẫn được hưởng lãi ghi nhận và lãi ưu đãi (nếu có)

  * Người lao động/Thành viên vẫn được hưởng quyền lợi hưu trí theo Hợp đồng hưu trí. 

 • Để kích hoạt lại tài khoản sau thời gian tạm đóng tài khoản, Người lao động/Thành viên chỉ cần gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản theo mẫu do Sun Life quy định và đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu. Tài khoản hưu trí sẽ được kích hoạt trở lại vào Ngày kỷ niệm hợp đồng tháng tiếp theo.

 • Trong trường hợp Người lao động/Thành viên không còn làm việc tại Doanh nghiệp, Hợp đồng Hưu trí Sun Life của Người lao động/Thành viên sẽ được tách khỏi nhóm hưu trí của Doanh nghiệp, chuyển thành Hợp đồng hưu trí tách nhóm (cá nhân) và Người lao động/Thành viên vẫn tiếp tục đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu.

 • - Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

  - Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hơp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí chuyển tài khoản, vui lòng xem tại đây.

 • - Theo quy định pháp luật, từ tháng 12/2014 trở về trước: Khi nhận quyền lợi Hưu trí, Người lao động/thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với các khoản đóng góp do (các) Doanh nghiệp đã đóng, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng ( tương đương với 12 triệu đồng/người/năm).

  - Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 01/2015 đến nay: Người lao động/Thành viên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận quyền lợi Hưu trí này. Người lao động/Thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp ngay khi phát sinh, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (12 triệu đồng/người/năm).

  Như vậy, đối với những Hợp đồng tham gia trước tháng 12/2014, khoản thuế phải đóng khi nhận quyền lợi Hưu trí sẽ được tính thành 2 giai đoạn, giai đoạn từ tháng 12/2014 trở về trước và giai đoạn từ tháng 01/2015 trở về sau.

 • Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo định nghĩa quy định của Sun Life, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

  - Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

  - Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

  Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

 • Trong thời hạn chi trả, nếu Người lao động/Thành viên tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí còn lại (sau khi đã trừ các khoản chi trả ở những kỳ trước). Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi giá trị tài khoản hưu trí nêu trên được chi trả.

 • Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

  - Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);

  - Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);

  - Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);

  - CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

  - Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;

  - Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);

  - Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)

  - Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).