Sơ đồ website

    
Sơ đồ website Pension
│
├── Trang chủ
│ 
├── Hưu Trí Sun Life
│ 
├── Tin tức & sự kiện
│ 
├── Câu hỏi thường gặp
│ 
├── Liên hệ
│ 
├── Dành cho khách hàng cá nhân / thành viên 
│     └── Đăng nhập
│        └── Danh sách Tài khoản hưu trí/ Mã số thành viên
│           ├── Thông tin hợp đồng
│           │   ├── Thông tin cơ bản
│           │   ├── Thông tin cá nhân
│           │   ├── Thông tin tài khoản
│           │   └── Lịch sử giao dịch
│           ├── Báo cáo
│           │   ├── Báo cáo hàng năm
│           │   └── Báo cáo tình hình quỹ hoạt động hưu trí hàng năm
│           └── Thông tin hỗ trợ
│              ├── Báo cáo hàng năm
│              └── Báo cáo tình hình quỹ hoạt động hưu trí hàng năm
├── Dành cho khách hàng doanh nghiệp
│     └── Đăng nhập
│       ├── Thông tin hợp đồng
│       │   ├── Thông tin cơ bản
│       │   ├── Thông tin cá nhân
│       │   ├── Thông tin tài khoản
│       │   └── Lịch sử giao dịch
│       ├── Báo cáo
│       │   ├── Báo cáo hàng năm
│       │   └── Báo cáo tình hình quỹ hoạt động hưu trí hàng năm
│       └── Thông tin hỗ trợ
│          ├── Báo cáo hàng năm
│          └── Báo cáo tình hình quỹ hoạt động hưu trí hàng năm
│
└── Lập kế hoạch hưu trí